Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Đại hội XVIII Đảng bộ tỉnh Yên Bái
Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Từ đại hội đến đại hội
Cập nhật: Thứ hai, 28/9/2015 | 8:30:07 AM Google Twitter
YBĐT - Trong những ngày này, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc toàn tỉnh đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015 - 2020). Trước thềm Đại hội, chúng ta cùng nhìn lại các kỳ đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái.
Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2010 - 2015. (Ảnh: T.L)

1 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ I:

Tổ chức từ ngày 10 đến 15/1/1949. Đại hội đã đánh giá toàn diện tình hình chính trị, quân sự, kinh tế, văn hóa, tình hình địch - ta và đề ra những nhiệm vụ quan trọng: đẩy mạnh xây dựng chính quyền và các tổ chức quần chúng bí mật trong vùng địch, xây dựng các đội du kích tập trung, phát triển chiến tranh du kích ở khắp nơi, phát động mạnh mẽ hơn nữa phong trào thi đua ái quốc, chăm lo phát triển Đảng, đào tạo cán bộ trong vùng địch, cán bộ dân tộc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chính thức đầu tiên của Đảng bộ tỉnh Yên Bái gồm 9 ủy viên chính thức và 1 ủy viên dự khuyết. Đồng chí Vũ Tuân được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội I của Đảng bộ đánh dấu bước trưởng thành rõ rệt của Đảng bộ trong quá trình lãnh đạo phong trào cách mạng địa phương. Những chủ trương, biện pháp đúng đắn của Đại hội có tác dụng thúc đẩy cuộc kháng chiến ở địa phương đi đến những thắng lợi mới.

2 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ II:

Tổ chức tháng 4/1951. Đại hội đã nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, Chỉ thị của Trung ương Đảng về sửa chữa những sai lầm trong công tác nông thôn, kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ khóa I, bầu Ban Chấp hành Đảng bộ mới và bàn một số công tác cấp bách trước mắt. Đồng chí Vũ Thu được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

3 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ III:

Tổ chức từ ngày 30/1 đến 4/2/1959. Đại hội đã ra Nghị quyết về nhiệm vụ nhiệm kỳ mới là: đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp đồng thời ra sức phát triển văn hoá- xã hội, đề cao công tác giáo dục, vận động đối với vùng cao, chú trọng công tác xây dựng Đảng, nhất là xây dựng tổ chức Đảng ở nông thôn. Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 17 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Đại hội III đánh dấu sự chuyển biến về nhận thức, tư tưởng của Đảng bộ với sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.

4 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần IV:

Tổ chức từ ngày 20 đến 30/1/1961. Sau khi đánh giá tình hình mọi mặt, Đại hội đã quyết định những nhiệm vụ lớn của Đảng bộ, cụ thể hoá kế hoạch Nhà nước 5 năm lần thứ nhất vào tình hình thực hiện nhiệm vụ của địa phương.. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 21 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Đức được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

5 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần V:

Tổ chức ngày 16 đến 28/8/1963. Đại hội đã ra Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu: trên lĩnh vực phát triển kinh tế là phát triển nông lâm nghiệp, đẩy mạnh công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tăng cường khả năng quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị; củng cố mọi mặt hoạt động của các đoàn thể quần chúng; đề cao công tác cán bộ và công tác xây dựng Đảng. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 19 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cừ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

Tháng 12/1962, tỉnh Nghĩa Lộ và Đảng bộ tỉnh Nghĩa Lộ được thành lập. Đồng chí Nguyễn Xuân Việt được chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

6 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghĩa Lộ lần thứ I:

Tổ chức từ ngày 27/10 đến 1/11/1963. Đại hội xác định nhiệm vụ chính trị của tỉnh là: đẩy mạnh công tác bảo vệ trị an, củng cố quốc phòng, phát triển, củng cố cơ sở về mọi mặt làm cho Nghĩa Lộ dần dần trở thành tỉnh giàu có và vững chắc trong khu vực Tây Bắc, đời sống nhân dân các dân tộc được ấm no và có dự trữ; trình độ văn hoá, khoa học kỹ thuật của nhân dân được nâng lên, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm của Nhà nước đề ra.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 17 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Việt được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

7 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghĩa Lộ lần thứ II:

Tổ chức từ ngày 15 đến ngày 27/1/1970. Đại hội đã ra Nghị quyết về nhiệm vụ nhiệm kỳ của tỉnh là: đẩy mạnh công tác xây dựng và phát triển văn hoá; tăng cường nhiệm vụ chiến đấu giữ gìn trật tự an ninh, củng cố chính quyền, củng cố hậu phương, chi viện cho tiền tuyến; tăng cường công tác xây dựng Đảng và các đoàn thể quần chúng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 25 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Xuân Việt được bầu lại làm Bí thư Tỉnh uỷ.

8 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ VI:

Tổ chức từ ngày 20 đến 30/1/1970. Nghị quyết của Đại hội chỉ rõ trong nhiệm kỳ mới, toàn tỉnh phải xây dựng nền kinh tế địa phương phát triển mạnh; đẩy mạnh mọi hoạt động văn hoá- xã hội góp phần tổ chức tốt đời sống nhân dân; tăng cường công tác quân sự địa phương, làm tròn nghĩa vụ của địa phương đối với tiền tuyến, sẵn sàng chiến đấu khi có chiến tranh; củng cố và chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, đoàn thể vững mạnh về tư tưởng, tổ chức, nâng cao trình độ lãnh đạo mọi mặt, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ chính trị đã đề ra.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 23 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cừ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Ngày 31/1/1976: Thành lập tỉnh Hoàng Liên Sơn và Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn trên cơ sở hợp nhất 3 tỉnh, 3 Đảng bộ Yên Bái, Nghĩa Lộ, Lào Cai. Đồng chí Nguyễn Ngọc Cừ được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy.

9 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ I:

Tổ chức từ ngày 10 đến 19/11/1976 (vòng 1). Đại hội đã thảo luận đề cương Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương, nghiên cứu, thảo luận Điều lệ Đảng và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV.

Tháng 4/1976, Đại hội đại biểu Đảng bộ Hoàng Liên Sơn họp vòng II. Đại hội đã đánh giá tình hình mọi mặt qua một năm hợp nhất, đề ra nhiệm vụ chủ yếu của Đảng bộ và nhân dân trong hai năm 1977- 1978.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 39 ủy viên (35 ủy viên chính thức, 4 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Nguyễn Ngọc Cừ - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

10 -Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ II:

Tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24/9/1980. Dự Đại hội có 342 đại biểu chính thức và 20 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã tổng kết những hoạt động của Đảng bộ nhiệm kỳ 1977 - 1979, kiểm điểm kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ qua và đề ra phương hướng, nhiệm vụ chung của tỉnh năm 1981 - 1982.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 45 ủy viên (43 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Dương Việt Tiến được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

11 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ III:

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ III (vòng 1) tổ chức từ ngày 6 đến ngày 13/11/1982. Tham dự Đại hội có 326 đại biểu chính thức và 18 đại biểu dự khuyết. Đại hội đã đánh giá kết quả trên tất cả các mặt của tỉnh từ sau Đại hội đại biểu lần thứ II; thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Trung ương chuẩn bị cho Đại hội V của Đảng.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ III (vòng 2) đã được tiến hành từ ngày 26 đến 28/1/1983. Đại hội đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ trong 3 năm 1983 - 1985. Theo đó đã có những chủ trương đổi mới phù hợp với đường lối đổi mới của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI vạch ra sau này.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 45 ủy viên (43 ủy viên chính thức, 2 ủy viên dự khuyết). Đồng chí Hà Thiết Hùng - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

12 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ IV:

Tổ chức từ ngày 10 đến 13/10/1986. Tham dự Đại hội có 372 đại biểu. Đại hội đã thông qua Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế, chính trị, xã hội, văn hoá, an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng trong 5 năm 1986 - 1990.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 58 ủy viên. Đồng chí Hà Thiết Hùng được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

13 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ V:

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ V (vòng 1) tổ chức từ ngày 22 đến ngày 24/4/1991 với 299 đại biểu tham dự. Đại hội đã nghe thảo luận báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội VII của Đảng. Đại hội đã bầu 19 đồng chí đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VII.

Đại hội Đảng bộ tỉnh Hoàng Liên Sơn lần thứ V (vòng 2) không được tổ chức vì diễn ra sự kiện chia tách tỉnh Hoàng Liên Sơn (tháng 10/1991).
- Ngày 1/10/1991: Tỉnh Hoàng Liên Sơn chia thành 2 tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Tái lập Đảng bộ tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Hữu Thanh được chỉ định làm Bí thư Tỉnh ủy.

14 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ I (sửa đổi là XIII):

Tổ chức từ ngày 15 đến 17/1/1992 với 224 đại biểu dự. Đại hội đánh giá kết quả tình hình kinh tế - xã hội mọi mặt của tỉnh và xác định nhiệm vụ tổng quát trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 41 ủy viên. Đồng chí Tạ Hữu Thanh được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 9/1994, đồng chí Tạ Hữu Thanh - Bí thư Tỉnh ủy được điều động đi nhận nhiệm vụ mới. Tại Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 15/10/1994, đồng chí Vũ Ngọc Kỳ được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

15 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIV:

Tổ chức từ ngày 2 đến ngày 4/5/1996 với 255 đại biểu tham dự. Đại hội đã tập trung phân tích, đánh giá khách quan, toàn diện tình hình mọi mặt của tỉnh từ khi tiến hành công cuộc đổi mới đến nay, nhất là nhiệm kỳ 5 năm trước đó. Đại hội xác định mục tiêu tổng quát nhiệm kỳ 1996 - 2000 là phấn đấu đến năm 2000 đưa tỉnh Yên Bái ra khỏi đói nghèo, trở thành một tỉnh phát triển của khu vực miền núi.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 ủy viên. Đồng chí Vũ Ngọc Kỳ được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 11/1997, đồng chí Vũ Ngọc Kỳ - Bí thư Tỉnh ủy được điều động đi nhận nhiệm vụ mới. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 15/11/1997, đồng chí Nguyễn Văn Ý được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

16 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XV:

Tổ chức từ ngày 1 đến 3/2/2001 với 296 đại biểu dự. Đại hội đã đánh giá tổng quát thành tựu 15 năm đổi mới, 10 năm thực hiện Chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội và đề ra mục tiêu cho 5 năm 2001 - 2005 là: Phát huy mọi nguồn lực, tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển trong khu vực miền núi Bắc Bộ.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 47 ủy viên. Đồng chí Vũ Tiến Chiến được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 10/2004, đồng chí Vũ Tiến Chiến - Bí thư Tỉnh ủy được điều động đi nhận nhiệm vụ mới. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 8/10/2004, đồng chí Hà Quyết được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

17 - Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI:

Tổ chức từ ngày 26 - 28/12/2005 với 298 đại biểu tham dự. Đại hội đã đề ra mục tiêu tổng quát và xác định chủ đề của Đại hội là: Phát huy truyền thống đoàn kết nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển toàn diện.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 49 ủy viên. Đồng chí Phùng Quốc Hiển được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 8/2007, đồng chí Phùng Quốc Hiển - Bí thư Tỉnh ủy được điều động đi nhận nhiệm vụ mới. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 1/9/2007, đồng chí Hoàng Xuân Lộc được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

18. Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVII:

Tổ chức từ ngày 21 đến 23/10/2010 với 310 đại biểu tham dự. Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Trương Tấn Sang- Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư.

Đại hội đề ra mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục đổi mới toàn diện, mạnh mẽ; phát huy truyền thống đoàn kết, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển kinh tế với tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, văn hóa- xã hội phát triển, tiến bộ và công bằng xã hội, cải thiện rõ rệt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; tăng cường, củng cố, xây dựng quốc phòng - an ninh vững mạnh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội; xây dựng Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2015, tạo nền tảng để đến năm 2020 trở thành trung tâm kinh tế của vùng Tây Bắc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 51 ủy viên. Đồng chí Đào Ngọc Dung được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

- Tháng 8/2011, Bộ Chính trị quyết định điều động đồng chí Đào Ngọc Dung nhận nhiệm vụ công tác mới và điều động, phân công đồng chí Đỗ Văn Chiến - Ủy  viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh  Tuyên Quang giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái.

- Tháng 1/2015, đồng chí Đỗ Văn Chiến được Bộ Chính trị điều động nhận công tác mới. Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 25, đồng chí Phạm Duy Cường được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy.

B.T

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group