Khẩn cấp phòng chống dịch bệnh Covid-19   Giáo dục   Vòng tay nhân ái
                                                              Cải cách hành chính
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương   Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều tại Hà Nội
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVII   SEA Games 30   Đại hội TDTT lần thứ VIII
                                                                                                                                                                                                                         Làm đẹp
Văn bản mới
Nghị quyết 07- HĐND tỉnh Yên Bái về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 (nguồn vốn nước ngoài)
Cập nhật: Thứ sáu, 17/4/2020 | 11:00:09 AM Google Twitter
Ngày 14/4, Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái đã ký Nghị quyết số 07/NQ-HĐND về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 (nguồn vốn nước ngoài). Nội dung chi tiết như sau:
Y tế- một trong những ngành sử dụng nhiều nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ của nước ngoài. (Ảnh: Minh Huyền)
NGHỊ QUYẾT

Về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 (nguồn vốn nước ngoài)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHÓA XVIII - KỲ HỌP THỨ 16 (CHUYÊN ĐỀ)
--------------------------------------------

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 88/2019/TT-BTC ngày 24/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020;

Căn cứ Công văn số 15348/BTC-QLN ngày 17/12/2019 của Bộ Tài chính về việc tách số giao dự toán nguồn vốn vay và viện trợ kinh phí sự nghiệp tại Quyết định 2503/QĐ-BTC ngày 29/11/2019;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về dự toán ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2020;

Xét Tờ trình số 19/TTr-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phân bổ kinh phí sự nghiệp trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 (nguồn vốn nước ngoài); Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phân bổ kinh phí sự nghiệp trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2020 (nguồn vốn nước ngoài), như sau:

1. Kinh phí phân bổ: 13.430 triệu đồng, trong đó:

a) Kinh phí phân bổ chính thức là 7.737 triệu đồng, trong đó:

- Kinh phí thực hiện Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả năm 2020 tỉnh Yên Bái (vay vốn WB): 5.100 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện Dự án "An ninh Y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” năm 2020 tỉnh Yên Bái (Ngân hàng ADB tài trợ): 2.637 triệu đồng.

b) Kinh phí tạm thời phân bổ để thực hiện Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế: 5.693 triệu đồng.

Sau khi có số kinh phí giao chính thức của các bộ, ngành trung ương đối với Dự án giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, giao Ủy ban nhân dân tỉnh thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước khi phê duyệt phân bổ kinh phí chính thức và báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp gần nhất.

2. Nguồn kinh phí: Sử dụng từ nguồn kinh phí vốn nước ngoài trung ương bổ sung có mục tiêu (kinh phí sự nghiệp) được giao tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 29/11/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái khoá VXIII - Kỳ họp thứ 16 (chuyên đề) thông qua ngày 14 tháng 4 năm 2020.

CHỦ TỊCH HĐND

Phạm Thị Thanh Trà (đã ký)
Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group